topic

 วารสารย้อนหลัง 

CLMD PSRU

 วารสารย้อนหลัง 

ปีที่ 1 ( 2562 ) ฉบับที่ 2
เดือน :กรกฎาคม - ธันวาคม
ISSN :2697-4754


การสร้างความสามารถทางการแข่งขันโดยกลยุทธ์ทางการตลาด ของกลุ่มผ้าทอกี่กระตุก ตาบลไหล่หิน อาเภอเกาะคา จังหวัดลาปาง
พิรภพ จันทร์แส,นตอ, นุสรา แสงอร่าม, สรัญญา บัลลังก์, ชิดชนก วงศ์เครือ, ธีระ เทียนรุ่งไพศาล, บัณฑิต บุษบา
หน้า 1-20
การเสริมสร้างความสามารถภาวะผู้นาดิจิทัลที่จาเป็นสาหรับผู้บริหารท้องถิ่น ในยุคเปลี่ยนผ่านสู่สังคมดิจิทัล
วันชัย สุขตาม, จิรายุ ทรัพย์สิน, สุรศักดิ์ ชะมารัมย์
หน้า 103-120
การศึกษารูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนพื้นที่ตาบลห้วยมุ่น อาเภอน้าปาด จังหวัดอุตรดิตถ์
รสสุคนธ์ ประดิษฐ์, ยุวดี พ่วงรอด, อารมณ์ ชาญกูล
หน้า 121-142
แรงงานไทยภายใต้นโยบายการนาเข้าแรงงานต่างชาติของประเทศสิงคโปร์
วสันต์ ปวนปันวงศ์
หน้า 21-38
สี่แยกอินโดจีน : ความสาคัญต่อเศรษฐกิจของพิษณุโลก
ชนิดาภา ชลอวงษ์ และคณะ
หน้า 39-57
สมรรถภาพทางกายของนักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
พิเชฐ สยมภูวนาถ, อนุพงษ์ กมุกะมกุล, มงคล อักษรดิษฐ์
หน้า 58-68
การเตรียมความพร้อมระบบโครงสร้างพื้นฐานในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อรองรับแผนยุทธศาสตร์พิษณุโลก 2020 กรณีศึกษาเขตพื้นที่อาเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
ปนัดดา พวงบานชื่น, เดชาวัต พูลศิริ, พีรดนย์ โสมนัสแสง, สุชาครีภ์ เพชรสุข, วสันต์ ปวนปันวงศ์
หน้า 69-87
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาสาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
วชิรวัชร งามละม่อม
หน้า 88-102