การสร้างความสามารถทางการแข่งขันโดยกลยุทธ์ทางการตลาด ของกลุ่มผ้าทอกี่กระตุก ตาบลไหล่หิน อาเภอเกาะคา จังหวัดลาปาง (Creating Competitiveness by Marketing Strategy of Keekratuk (Loom) Woven Textile Group, LaiHin Sub-district, Ko Kha District, Lampang Province.)

พิรภพ จันทร์แส,นตอ, นุสรา แสงอร่าม, สรัญญา บัลลังก์, ชิดชนก วงศ์เครือ, ธีระ เทียนรุ่งไพศาล, บัณฑิต บุษบา

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาความต้องการและหาแนวทางในการสร้างความสามารถทางการแข่งขันโดยกลยุทธ์ทางการตลาดของกลุ่มผ้าทอกี่กระตุก ตาบลไหล่หิน อาเภอเกาะคา จังหวัดลาปาง 2) เพื่อพัฒนาเครื่องมือตามแนวทางในการสร้างความสามารถทางการแข่งขันโดยกลยุทธ์ทางการตลาดของกลุ่มผ้าทอ กี่กระตุก ตาบลไหล่หิน อาเภอเกาะคา จังหวัดลาปาง 3) เพื่อทดลองใช้เครื่องมือตามแนวทางในการสร้างความสามารถทางการแข่งขันโดยกลยุทธ์ทางการตลาดของกลุ่มผ้าทอกี่กระตุก ตาบลไหล่หิน อาเภอเกาะคา จังหวัดลาปาง กลุ่มเป้าหมายคือสมาชิกกลุ่มผ้าทอกี่กระตุก ชุมชนตาบลไหล่หิน อาเภอเกาะคา จังหวัดลาปางเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถาม การจัดเวทีเสวนา สถิติที่ใช้สาหรับข้อมูลเชิงพรรณนา ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1) แนวทางการสร้างความสามารถการสร้างความสามารถทางการแข่งขันโดยกลยุทธ์ทางการตลาดของกลุ่ม ผ้าทอกี่กระตุก ตาบลไหล่หิน อาเภอเกาะคา จังหวัดลาปาง อยู่ในรูปแบบเว็บไซต์ประกอบด้วยแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ - การตลาดออนไลน์ และการนาเสนอด้วยสื่อมัลติมีเดีย 2) ผลการพัฒนาเครื่องมืออยู่ในรูปแบบของเว็บไซต์ซึ่งมีโครงสร้างเว็บประกอบด้วย การให้ข้อมูลเกี่ยวข้องกับผ้าทอและกลุ่มผ้าทอ กี่กระตุกบ้านไหล่หิน ระบบร้านค้าออนไลน์ประกอบด้วยส่วนประกอบ ดังนี้ ส่วนร้านค้าสาหรับนาเสนอรายละเอียดสินค้า ส่วนตะกร้าสินค้าสาหรับเลือกสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อ ส่วนการสั่งซื้อและชาระเงินสาหรับส่งผ่านคาสั่งซื้อและรายละเอียดการชาระเงินและส่วนข้อมูลบัญชีผู้ซื้อสาหรับรายงานข้อมูลประวัติการสั่งซื้อ การแจ้งยืนยันการชาระเงิน โดยมีการสื่อสารร่วมกับระบบอีเมล์ ไลน์แอพพลิเคชั่น เพื่อรองรับการสั่งซื้อออนไลน์ และ3) การประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อเว็บไซต์กลุ่มผ้าทอกี่กระตุกบ้านไหล่หินโดยรวมทุกๆ ด้านอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่า 0.59 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านการออกแบบมีระดับความพึงพอใจที่สูงสุดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.27 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.57 รองลงมาด้านการใช้งานและการนาไปใช้ประโยชน์มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.63 และด้านเนื้อหามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.55 ตามลาดับ

คำสำคัญ ความสามารถทางการแข่งขัน, กลยุทธ์ทางการตลาด, ผ้าทอกี่กระตุกAbstract

The purposes of this research were: 1) to study needs and find ways to improve competitiveness by marketing strategies of Keekratuk (loom) Woven Textile Group, LaiHin Sub-district, Ko Kha District, Lampang Province, 2) to develop tools according to the guidelines of competency building by the marketing strategies of Keekratuk Woven Textile Group, LaiHin Sub-district, Ko Kha District, Lampang Province, and 3) to test the tool in accordance with the competency building by the marketing strategies of Keekratuk Woven Textile Group, LaiHin Sub-district, Ko Kha District, Lampang Province. The target group was the members of Keekratuk Woven Textile Group, LaiHin Sub-district, Ko Kha District, Lampang Province. The data were collected by using a questionnaire and organizing the Forum and analyzed by using percentage, mean, and standard deviation. The research found that: 1) The guideline of competency building approach for competitive competency by marketing strategies of Keekratuk Woven Textile Group, LaiHin sub-district, Ko Kha district, Lampang Province, which is in the form of website consists of online learning resource, online marketing and presentation with multimedia. 2) The development result of the tool is in the form of the website. The structure of the web provides information related to woven cloth and Keekratuk Woven Textile Group, Baan LaiHin. The online store system consists of the following components: Shop section for product details, Shopping Cart section for selecting the product that customers want to order, Order and Payment Transactions for order submission and payment details, and Buyer Account Data for order record report, Payment Confirmation by Communication with email, Line applications to support online ordering. 3) Evaluation of users' satisfaction with the web site of Keekratuk Woven Textile Group, Baan LaiHin overall aspects was at the highest level. The mean of satisfaction was 4.25 and the standard deviation was 0.59. When considered by each item, it was found that design was at the highest satisfaction with the mean of 4.27 and the standard deviation was 0.57, followed by usage and utilization with the mean of 4.26 and the standard deviation was 0.63 and the content with the mean of 4.22 and the standard deviation was 0.55, respectively.

Keywords Competitive Advantage, Marketing Strategies, Kekratuk Woven Textileไฟล์บทความ (.pdf)

show file