แรงงานไทยภายใต้นโยบายการนาเข้าแรงงานต่างชาติของประเทศสิงคโปร์ (Thai labor under the policy of importing foreign labor in Singapore)

วสันต์ ปวนปันวงศ์

บทคัดย่อ

บทความฉบับนี้พยายามชี้ชวนให้เห็นภาพของแรงงานไทยภายใต้นโยบายการนาเข้าแรงงานต่างชาติของประเทศสิงคโปร์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์สาคัญอยู่ 2 ประการ คือ 1).ภาพรวมของนโยบายการนาเข้าแรงงานต่างชาติของประเทศสิงคโปร์ที่ส่งผลกระทบต่อแรงงานไทยในประเทศสิงคโปร์ 2).ปัญหาแรงงานในประเทศสิงค์โปร์ โดยนโยบายการนาเข้าแรงงานต่างชาติของสิงคโปร์โดยรวมนั้นจะเน้นการนาเข้าแรงงานที่ไร้ฝีมือในการเข้าไปทดแทนแรงงานในประเทศสิงคโปร์ เนื่องจากว่าประเทศสิงคโปร์นั้นขาดแคลนแรงงานไร้ฝีมือเป็นอย่างมาก ซึ่งกลุ่มแรงงานที่เข้าไปทางานในประเภทไร้ฝีมือนี้ส่วนใหญ่จะเป็นชาวอินเดีย มาเลเซีย จีน ไทย ฟิลิปปินส์ ซึ่งส่วนมากจะเป็นแรงงานก่อสร้างและเป็นแม่บ้าน ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งจะเป็นกลุ่มแรงงานทักษะซึ่งคนกลุ่มนี้ได้เข้ามาทางานในประเทศสิงคโปร์ในจานวนมาก เช่น แพทย์ วิศวกร เป็นต้น แต่ประเด็นที่สาคัญที่มาจากการจัดทานโยบายเรื่องการนาเข้าแรงงานของประเทศสิงคโปร์นั้น จะต้องคานึงถึงผลกระทบจากการเข้ามาของแรงงานต่างชาติที่มีต่อคนสิงคโปร์ สะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายการนาเข้าแรงงานต่างชาติกับอานาจของการเมืองที่มีการจากัดการใช้นโยบายดังกล่าวเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อชาวสิงคโปร์ซึ่งเป็นฐานเสียงที่สาคัญของรัฐบาล ฉะนั้นในการกาหนดนโยบายเรื่องการนาเข้าแรงงานของรัฐจึงมีเครื่องมือในการกาหนดโควตาการนาเข้าของเอกชน เช่น มาตรการด้านกฎหมาย ระบบ Levy หรือแม้กระทั้งคุณสมบัติของแรงงานซึ่งส่งผลกระทบต่อการเข้าไปทางานของแรงงานไทยในสิงคโปร์ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสภาพการทางาน วิถีชีวิต ตลอดจนสวัสดิการแรงงาน ที่พบว่ายังมีความไม่เป็นธรรมต่อแรงงานไทย ซึ่งเป็นปัญหาที่รัฐบาลจะต้องให้ความสาคัญและเร่งแก้ไขผ่านความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจัง

คำสำคัญ แรงงานไทย; แรงงานต่างชาติ; นโยบายการนาเข้าแรงงานต่างชาติ; สิงค์โปร์Abstract

This article present the topic is Thai workers under policy of importing foreign workers in Singapore. Objective this article; Frist, to present overall image about policy of importing foreign workers in Singapore which effect to Thai workers in Singapore. Second, to present the problem of Thai workers in Singapore. The policy of importing foreign workers in Singapore very emphasize about import unskilled workers to replace the workers in Singapore. Because Singapore is a shortage of unskilled workers is enormous. So the most of workers which enter to Singapore is Indian, Malaysian, Chinese, Thai and Pilipino. These workers are mostly construction workers and maids apart from this, a group of skilled workers. Such as Medical and Engineering. The key issues in preparing policy on importation of workers in Singapore. Must take into account the impact of the entry of foreign workers to the people of Singapore. As a matter of policy to import foreign workers is related to the political power that have restricted use policy to avoid a negative impact on Singaporeans, the voice of the government. Therefore, in determining the policy on importation of workers, so the state has had to impose quotas on imports of such measures, the private legal system Levy or even the qualifications of workers. This reflects the policy of Thai labor into Singapore Whether in terms of working conditions, lifestyles, as well as labor welfare Found to be unfair to Thai workers Which is a problem that the government must attend and solve through the cooperation from relevant agencies seriously.

Keywords Thai Workers; Foreign workers; Foreign Labor; Policy on Foreign Labor Import; Singaporeไฟล์บทความ (.pdf)

show file