สี่แยกอินโดจีน : ความสาคัญต่อเศรษฐกิจของพิษณุโลก (Indo-China Intersection: The Importance of Phitsanulok's Economy)

ชนิดาภา ชลอวงษ์ และคณะ

บทคัดย่อ

วิจัยเรื่อง “สี่แยกอินโดจีน: ความสาคัญต่อเศรษฐกิจของพิษณุโลก” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ความสาคัญของสี่แยกอินโดจีนต่อจังหวัดพิษณุโลก 2) ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นของสี่แยกอินโดจีนจังหวัดพิษณุโลก และ 3) แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจสี่แยกอินโดจีนจังหวัดพิษณุโลก การศึกษาครั้งนี้ใช้การวิเคราะห์เชิงพรรณนาเพื่ออภิปรายผลการศึกษาร่วมกับการวิเคราะห์เชิงทฤษฎี ซึ่งทฤษฎีที่ใช้ประกอบด้วยแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือ แนวคิดเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และทฤษฎีความเป็นมาในการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ผลการศึกษาพบว่า สี่แยกอินโดจีนจังหวัดพิษณุโลกทาให้เกิดการเดินทางที่มีความสะดวกสบายและเป็นการส่งเสริมให้มีนักลงทุนจากต่างชาติหรือนักลงทุนภายในประเทศเข้ามาลงทุน ทั้งยังทาให้มีความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจในการค้าขายส่ง-ออก มีการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะการขยายตัวด้านธุรกิจ การบริการและการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งคาดว่าในอนาคตจาเป็นมีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของตลาดแรงงานเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย ขณะที่ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นของสี่แยกอินโดจีน คือ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ไม่ได้ให้ความสาคัญกับ สี่แยกอินโดจีนเท่าใดนัก เนื่องจากประชาชนไม่ได้มีบทบาทหรือมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อการพัฒนาของสี่แยกอินโดจีน สาหรับแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจ สี่แยกอินโดจีนหลังจากที่มีการก่อสร้างสี่แยกโดจีนเสร็จสิ้น มีแนวโน้มว่าในอนาคตจะมีการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น โดยกลุ่มนักลงทุนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมีแนวโน้มสนใจเข้ามาลงทุนในพื้นที่ เนื่องจากพิษณุโลกมีความน่าสนใจด้านการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ เชิงธรรมชาติ เชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ ซึ่งเป็นพื้นฐานที่นาไปสู่การท่องเที่ยวและการสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกและในภาคเหนือตอนล่าง

คำสำคัญ สี่แยกอินโดจีน, เศรษฐกิจAbstract

This research on “Indo-China Intersection: The Importance of Phitsanulok's Economy” the aims of this study are: 1) the importance of the intersection of Indochina to Phitsanulok. 2) Problems and obstacles that occur in Indochina, Phitsanulok intersection and 3) Indo-China crossroads in Phitsanulok. Using the qualitative research to study and apply the descriptive analysis, discussion of the study results to theoretical analysis. The theory is consists of Concept of ASEAN Economic Community, Concepts Related to Cooperation and Special Economic Zones.
The result shows Indochina Phitsanulok Intersection makes traveling convenient and encourages foreign investors or domestic investors to invest. Causing economic growth in the wholesale-export trade and have increased tourism rapidly especially business expansion Services and real estate development. This is expected that in the future there will be more preparation for the labor market. While the problems and obstacles of Indo-China intersection are government, private and public sectors. They are not paying much attention to the Indochina intersection because people do not have a role or participate in the opinions of the development of Indochina intersection. A guideline for the Economic Development intersection Indochina after the construction is finished, the intersection of China. It is likely that in the future there will be more economic development. By investors, both Thai and foreigners, are interested in investing in the area because Phitsanulok has interesting natural history-oriented tourism Which is the basis that leads to tourism and income generation for people in Phitsanulok province and in the lower north.

Keywords Indo-China, Economyไฟล์บทความ (.pdf)

show file