สมรรถภาพทางกายของนักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Physical Fitness of 1st Year Students,(Academic Year 2018) Physical Education Major, Pibulsongkram Rajabhat University)

พิเชฐ สยมภูวนาถ, อนุพงษ์ กมุกะมกุล, มงคล อักษรดิษฐ์

บทคัดย่อ

ความมุ่งหมายของการวิจัยครั้งนี้ เพื่อศึกษาสมรรถภาพทางกายและสร้างเกณฑ์สมรรถภาพทางกายของนักศึกษาชายและหญิง สาขาวิชาพลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามกลุ่มตัวอย่างนักศึกษาชาย จานวน 41 คน หญิงจานวน 16 คน โดยการสุ่มแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบทดสอบสมรรถภาพทางกายมาตรฐานระหว่างประเทศและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคะแนนทีและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคะแนนที
ผลการวิจัยพบว่า สมรรถภาพทางกายของนักศึกษาชายและนักศึกษาหญิง สาขาวิชาพลศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 มีค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1) การวิ่งเร็ว 50 เมตร ชายเท่ากับ 7.07 และ 0.61 วินาที หญิงเท่ากับ 8.49 และ 0.94 วินาที 2) ยืนกระโดดไกล ชายเท่ากับ 223 และ 17.77 เซนติเมตร หญิงเท่ากับ 164 และ 15.30 เซนติเมตร 3) แรงบีบมือที่ถนัด ชายเท่ากับ 44 และ 6.30 กิโลกรัม หญิงเท่ากับ 31.2 และ 2.89 กิโลกรัม 4) ลุก – นั่ง 30 วินาที ชายเท่ากับ 32 และ 3.32 ครั้ง หญิงเท่ากับ 29 และ 3.46 ครั้ง 5) วิ่งเก็บของ ชายเท่ากับ 8.71 และ 0.43 วินาที หญิงเท่ากับ 9.93 และ 0.83 วินาที 6) นั่งงอตัวด้านหน้า ชายเท่ากับ 18.3 และ 5.17 เซนติเมตร หญิงเท่ากับ 17.2 และ 6.25 เซนติเมตร และ 7) วิ่งทางไกล 1,000 เมตร ชาย เท่ากับ 3.96 และ 0.59 นาที/วินาที วิ่งทางไกล 800 เมตร หญิง เท่ากับ 3.9 และ 0.44 นาที/วินาที                                                                                                                             เกณฑ์สมรรถภาพทางกายของนักศึกษา รวมทุกรายการ
เกณฑ์สมรรถภาพทางกายของนักศึกษาชาย ระดับสูงมาก ตรงกับคะแนนทีที่ 75 ขึ้นไป ระดับสูงตรงกับคะแนนที่ 63 –74 ระดับปานกลางตรงกับคะแนนที่ 51 – 62 ระดับต่าตรงกับคะแนนที่ 39 – 50 และระดับต่ามาก ตรงกับคะแนนที่ 38 ลงมา
เกณฑ์สมรรถภาพทางกายของนักศึกษาหญิง ระดับสูงมาก ตรงกับคะแนนทีที่ 73 ขึ้นไป ระดับสูงตรงกับคะแนนที่ 63 – 72 ระดับปานกลางตรงกับคะแนนที่ 52 – 62 ระดับต่าตรงกับคะแนนที่ 42 – 51 และระดับต่ามาก ตรงกับคะแนนที่ 41 ลงมา

 

คำสำคัญ สมรรถภาพทางกาย, พลศึกษาAbstract

This study aims to exam physical fitness of 1st year physical education students both male and female, Rajabhat University. According to the purposive sampling method, participants are 41 males and 16 females. (International Committee for the Standardization of Physical Fitness Test; ICSPFT) The data were gathered by The International Committee for the Standardization of Physical Fitness Test (ICSPFT) and were analyzed by descriptive statistic (mean, standard deviation (S.D.), and T-score).
The study found the difference of physical fitness of male and female, there were 7 issues of test. 1) Running 50 meters sprint, the average time (mean) of male was 7.07 second (S.D. = 0.61 seconds) and female was 8.49 second (S.D. = 0.94 seconds). 2) Standing Broad Jump, the average time (mean) of male was 223 centimeter (S.D. = 17.77 centimeter) and female was 164 centimeter (S.D. = 15.30 centimeter). 3) Grip Strength, the average time (mean) of male was 44 kilogram (S.D. = 6.30 kilogram) and female was 31.2 kilogram (S.D. = 2.89 kilogram). 4) Sit – Up, the average time (mean) of male was 32 times (S.D. = 3.32 times) and female was 29 times (S.D. = 3.46 times). 5) Shuttle run, the average time (mean) of male was 8.71 second (S.D. = 0.43 seconds) and female was 9.93 second (S.D. = 0.83 seconds). 6) Trunk Forward Flexion, the average time (mean) of male was 18.3 centimeter (S.D. = 5.17 centimeter) and female was 17.2 centimeter (S.D. = 17.2 centimeter). 7) Running 1,000 meter for male, the average time was 3.96 second (S.D. = 0.59 seconds) and running 800 meter for female, the average time was 3.9 second (S.D. = 0.44 seconds). When concluded by means of all test items, it was found as follows:
               For boys, it was classified as follows: Very high = t-scores 75 and over, High = t-scores 63 - 74, Average = t-scores 51 - 62, Low = t-scores 39 - 50, Very low = t-scores 38 and below.
                For girls, it was classified as follows: Very high = t-scores 73 and over, High = t-scores 63 - 72, Average = t-scores 52 - 62, Low = t-scores 42 - 51,Very low = t-scores 41 and below.
Keyword: Physical Fitness, Physical Education

Keywords Physical Fitness, Physical Educationไฟล์บทความ (.pdf)

show file