การเตรียมความพร้อมระบบโครงสร้างพื้นฐานในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อรองรับแผนยุทธศาสตร์พิษณุโลก 2020 กรณีศึกษาเขตพื้นที่อาเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก (Preparedness of infrastructure system in Government sector and Private sector for support Phitsanulok strategy 2020, in case study of, Amphoe Mueng Phitsanulok, Phitsanulok Province)

ปนัดดา พวงบานชื่น, เดชาวัต พูลศิริ, พีรดนย์ โสมนัสแสง, สุชาครีภ์ เพชรสุข, วสันต์ ปวนปันวงศ์

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเตรียมความพร้อมหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนต่อแผนพัฒนายุทธศาสตร์พิษณุโลก 2020 และศึกษาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์พิษณุโลก 2020 เป็นการศึกษาโดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม และคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบลูกโซ่ (Snowball Sanpling) จากการศึกษาผลวิจัยพบว่า การเตรียมความพร้อมระบบโครงสร้างพื้นฐานในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อรองรับแผนยุทธศาสตร์พิษณุโลก 2020 พบว่า หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมีความพร้อมที่จะขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์พิษณุโลก 2020 เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และการเจริญเติบโตของเมือง โดยปัจจุบันโครงการลงทุนในโครงการพื้นฐานแผนยุทธศาสตร์พิษณุโลก 2020 มีความก้าวหน้าในหลายโครงการบางโครงการอยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการโดยคาดว่าโครงการต่าง ๆ จะเกิดขึ้นภายหลังปี 2020 ในรูปแบบของการดาเนินเป็นระยะ ๆ
ข้อเสนอแนะในงานวิจัยพบว่าต้องมีความร่วมมือที่ชัดเจนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน รวมไปถึงจัดทาโครงการโครงสร้างพื้นฐานให้สาเร็จเป็นรูปธรรมสักหนึ่งถึงสองโครงการ เพื่อจะได้เรียกความเชื่อมั่นและความสนใจจากผู้ประกอบการ และประชาชน ให้เห็นถึงความสาคัญของการพัฒนายุทธศาสตร์พิษณุโลก 2020

คำสำคัญ การเตรียมความพร้อม, ระบบโครงสร้างพื้นฐาน, ยุทธศาสตร์พิษณุโลก 2020Abstract

In the research had two objectives 1) to study about Preparedness of infrastructure system in Government sector and Private sector for support Phitsanulok strategy 2020, in case study of, Amphoe Mueng Phitsanulok, Phitsanulok Province and 2) to study effect from development of Phitsanulok strategy 2020. The Study using in-depth interview, observation and snowball sampling. It was found that, part of Preparedness of infrastructure system in Government sector and Private sector for support Phitsanulok strategy 2020 is that two sector about Government and Private has readiness for move the Phitsanulok strategy 2020 for achieve objective this is economic growth and urbanization. In the present, investment project in infrastructure system of Phitsanulok strategy 2020 plan. In this case many project are progressively more and some projects are studying the feasibility of the project. Moreover, many project has expected happened after 2020 in the form of operating intermittently.
Recommendation in this research is government sector and private sector must confederate mutually. In addition to preparation of infrastructure projects to achieve a substantial one to two projects for build confidence and interest from entrepreneurs and citizens to important for Phitsanulok strategy 2020 development.

Keywords Preparedness, infrastructure system, Phitsanulok strategy 2020ไฟล์บทความ (.pdf)

show file