topic

 วารสารย้อนหลัง 

CLMD PSRU

 วารสารย้อนหลัง 

ปีที่ 1 ( 2562 ) ฉบับที่ 1
เดือน :มกราคม - มิถุนายน
ISSN :2697-4754


บทบรรณาธิการ
วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น
หน้า 0
รูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้กระทำความผิดคดีเมาแล้วขับด้วยการทำงานบริการสังคม หรือสาธารณะประโยชน์ ในจังหวัดราชบุรี
ยุพยงค์ วิงวร
หน้า 1-13
ปัญหากฎหมายการแย่งการครอบครองที่ดินมือเปล่าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497
ฉัตรวรินท์ ภูวัชร์พิบูล
หน้า 102-115
การบริหารจัดการด้านการอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
วีณา วิจัยธรรมฤทธิ์ วิรัช วิรัชนิภาวรรณ
หน้า 116-142
การสำรวจทุนทางสังคมเพื่อพัฒนาตราสินค้าในชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านท้องคุ้ง ตำบลท่าพุทรา อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร
พิษณุ บุญนิยม กล้าณรงค์ สุทธิรอด
หน้า 14-31
ธรรมมาภิบาลและความเป็นวิชาชีพนักรัฐประศาสนศาสตร์ ในยุคโลกาภิวัตน์
วัลภา รัศมีโชติ ยุทธจักร งามขจิต
หน้า 32-48
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ รายวิชาศิลปะป้องกันตัวของนักศึกษา สาขาพลศึกษาชั้นปีที่ 4 ในการส่งเสริมสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 ด้านการสื่อสารและการร่วมมือผ่านภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยใช้เทคนิคแบบร่วมมือ
พิเชฐ สยมภูวนาถ
หน้า 49-60
กระแสโลกาภิวัตน์กับการปรับตัวของประเทศไทย
วชิรวัชร งามละม่อม
หน้า 61-83
การพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์มะม่วง ในเขตพื้นที่ชุมชนบ้านคลองซับรัง ตำบลไทรย้อย อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
กิตติกา นาคทอง นันท์นภัส ชามะรัตน์ บุษยา สำราญจิตร์ รังสิมา พินนัตศักดา ศิริวรรณ บุญกอ เสาวลักษณ์ ศรีม่วง อลิษา เกตุวังแดง โชติ บดีรัฐ
หน้า 84-101