กระแสโลกาภิวัตน์กับการปรับตัวของประเทศไทย (The Globalization and Adaptation of Thailand)

วชิรวัชร งามละม่อม

บทคัดย่อ

บทความวิชาการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอในประเด็นเกี่ยวกับกระแสโลกาภิวัตน์กับการปรับตัวของประเทศไทย ผลการวิเคราะห์พบว่า ประเทศไทยต้องเชิญกับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญทั้งภายในและภายนอกประเทศที่เป็นทั้งโอกาสและความเสี่ยงต่อการพัฒนาประเทศ และควรเร่งสร้างภูมิคุ้มกันระบบโครงสร้างต่างๆ ภายในประเทศให้แข็งแกร่งและพึ่งพาตนเองให้มากขึ้น ทั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่คน สังคม ระบบเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการภายในประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสมและรู้เท่าทัน ผ่านการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพความได้เปรียบทุนทางสังคม ทุนทางเศรษฐกิจ และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาใช้ประโยชน์อย่างบูรณาการให้เกิดคุณค่าสูงสุด พร้อมทั้งเสริมสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนให้เป็นเครือข่ายที่เข้มแข็งในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ เพื่อให้สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและนำไปสู่การพัฒนาที่สมดุลและเป็นธรรมภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

คำสำคัญ โลกาภิวัฒน์, การปรับตัว, ประเทศไทยAbstract

The purpose of this review article is to analysis, Issues about globalization and the adaptation of Thailand. The analysis found that: Thailand has faced with internal and external changes which are caused both opportunities and risks to a national development. Hence, Thailand should accelerate the construction of immune systems for various structures within the country to enhance a strength and more self-reliant. Furthermore, this is to prepare our population, society, economic system, environment and domestic management to be able to adapt appropriately and be aware of the effects of change. The strengths are able to be constructed through both strengthening and developing the potential of social capital advantage Economic capital, moreover, natural and environmental resources are utilized in an integrated manner for the maximum value. This strengthening is raised on the participation from all sectors in order to strengthen a strong network for driving a national development. It may lead to a stability and a balance of fair development under the current globalization and changing circumstances.

Keywords Globalization, Adjustment, Thailandไฟล์บทความ (.pdf)

show file