ธรรมมาภิบาลและความเป็นวิชาชีพนักรัฐประศาสนศาสตร์ ในยุคโลกาภิวัตน์ (Good Governance and Public Adminstrator Vocation in Globalization)

วัลภา รัศมีโชติ ยุทธจักร งามขจิต

บทคัดย่อ

ธรรมาภิบาลเป็นการบริหารจัดการทรัพยากรทางเศรษฐกิจและสังคมเพื่อการพัฒนาประเทศ โดยเชื่อมโยงองค์ประกอบ 3 ภาคส่วนของสังคม ได้แก่ ภาคราชการ ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาสังคมให้มีการสนับสนุนซึ่งกันและกันอย่างสร้างสรรค์ ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจ สังคม การเมืองอย่างสมดุล และสังคมดำรงอยู่ร่วมกันอย่างสันติ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัด เกิดความเท่าเทียมในสังคม การให้ความสำคัญกับค่านิยม การลดบทบาทหน้าที่ของรัฐ และให้บริการที่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนอย่างรวดเร็วทันสมัยกับสังคมไทยในยุคโลกาภิวัตน์ โดยมีแนวทางการส่งเสริมธรรมาภิบาล คือ ความเป็นวิชาชีพนักรัฐประศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและภาพพจน์ที่ดีของผู้มีอำนาจในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งยึดหลักการบริหาร 6 หลัก ได้แก่ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักความมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า ซึ่งคำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ บทความนี้ผู้เขียนได้นำเสนอแนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ แนวคิดธรรมาภิบาล แนวทางความเป็นนักวิชาชีพนักรัฐประศาสนศาสตร์ในยุคโลกาภิวัตน์ และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออาชีพนักรัฐประศาสนศาสตร์ในยุคโลกาภิวัตน์

คำสำคัญ ธรรมาภิบาล, วิชาชีพนักรัฐประศาสนศาสตร์, ยุคโลกาภิวัตน์Abstract

Good governance is the management of economic and social resources for national development. By 3 connection of the society as namely government sector, private business sector and civil society, for support each other with creatively. Lead to balanced of relationship between the economy, society and peacefully politics for efficiency, effectiveness, economy, equality in society, valuable of society values, reducing the role of the state and the immediately and modernity services that respond to demand in Thai society globalization. With a guideline for promoting good governance which the state of professionalism in order to create good values and images of the authority in performing duties which adheres to the six as rule of law, moral principles, transparency principle, principles of participation, responsibility and the value principle with regard to benefit of public law. This article presents a new concept of public administration good governance concept, guidelines of being a public administration professional in the era of globalization and factors influencing the profession of public administration in the globalization.

Keywords Good Governance, Public Adminstrator Vocation, Globalizationไฟล์บทความ (.pdf)

show file