ปัญหากฎหมายการแย่งการครอบครองที่ดินมือเปล่าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497 (Legal Issues for Seizing Land Occupy According to the Civil and Commercial Code and the Land Code B.E. 2497)

ฉัตรวรินท์ ภูวัชร์พิบูล

บทคัดย่อ

ที่ดินมือเปล่ามิใช่ถ้อยคำที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย แต่เป็นถ้อยคำที่นักกฎหมายหรือคำพิพากษาฎีกาบางฉบับใช้กันอยู่ ถือได้ว่าเป็นถ้อยคำที่ได้รับการยอมรับนับถือในวงการนักกฎหมายแล้ว เช่นเดียวกับคำว่าการครอบครองปรปักษ์ ซึ่งแม้จะมิใช่ถ้อยคำในกฎหมายแต่ก็ได้ใช้กันแพร่หลายจนเป็นที่ยอมรับกันอยู่ทั่วไป แต่เหตุที่มิได้มีการบัญญัติคำว่า ที่ดินมือเปล่า ส่งผลให้มีคดีฟ้องร้องขึ้นสู่ศาลเป็นจำนวนมาก จากการศึกษาพบว่า ผู้เป็นเจ้าของที่ดินมือเปล่านั้น มีความเข้าใจคลาดเคลื่อนว่า ตนเองย่อมมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินนั้น และตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1375 ในส่วนของการฟ้องคดีเพื่อเอาคืนซึ่งการครอบครองนั้น ท่านว่าต้องฟ้องภายในปีหนึ่งนับแต่เวลาถูกแย่งการครอบครองนั้น ไม่ใช่เรื่องอายุความฟ้องร้อง เป็นระยะเวลาเรียกคืนทรัพย์สินเท่านั้น ปัญหาดังกล่าวส่งผลเสียหายถึงผู้ครอบครอง โดยเฉพาะในเรื่องระยะเวลาของการถูกแย่งการครองครองตามมาตรา 1375 ว่า จะเกินกำหนด 1 ปีนับแต่เวลาถูกแย่งการครอบครองเมื่อใด เพราะถ้าถูกแย่งการครอบครองจนเกินกำหนดระยะเวลา 1 ปี ดังกล่าวแล้ว ก็มิอาจจะฟ้องเรียกคืนที่ดินมือเปล่าของตนกลับมาได้ ดังนี้จึงควรมีการแก้ไขบทบัญญัติมาตรา 1375 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ในส่วนของการฟ้องคดีเพื่อเอาคืนซึ่งการครอบครองนั้น ท่านว่าต้องฟ้องภายในปีหนึ่งนับแต่เวลาที่รู้ถึงการถูกแย่งการครอบครอง และมีการเพิ่มเติมมาตรา 1 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497 โดยให้เพิ่มเติมนิยามคำว่า ที่ดินมือเปล่า เมื่อมีการแก้ไขหลักกฎหมายดังกล่าว ก็จะส่งผลให้ผู้มีสิทธิครอบครองในที่ดินมีเวลาในการฟ้องเอาคืนซึ่งการครอบครองนั้น และเป็นการสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้ถือครองที่ดินมือเปล่าอีกด้วยค

 

คำสำคัญ ที่ดิน, การครอบครอง, กรรมสิทธิ์Abstract

Land that was left in the law But is overlapping the lawyers or the Supreme Court's judgment, as well as the word "hostile possession. Although it is not a word in the law but is widely used, is widely accepted. But the reason that there was no commandment land resulting in a large number of cases brought to court.

            From that studies, it has been found that the owner of that land there is a misunderstanding that self has ownership of that land And according to the Civil and Commercial Code, Section 1375, in the case of a lawsuit to return that possession had to sue within one year from the time of the possession. Not about the age of the prosecution for a period of time to return the property only such problems result in damage to the occupant. Especially in terms of the period of the possession of the throne under section 1375 that will be over 1 year from the time of the occupation. Because if being taken over for a period of 1 year, then could not sue for the return of his own land. Therefore, the provisions of section 1375 of the Civil and Commercial Code should be amended. In the case of a lawsuit to return that possession had to sue within one year from the time was aware of his possession. And with the addition of section 1 of the Land Code B.E. 2497 by adding the definition land. When the amendment of the law, will result in the person having the right to possession in the land, has time to sue for the return of that possession and to create fairness for land holders.

Keywords Land, Occupy, Ownershipไฟล์บทความ (.pdf)

show file