การสำรวจทุนทางสังคมเพื่อพัฒนาตราสินค้าในชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านท้องคุ้ง ตำบลท่าพุทรา อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร (A Survey of social capital for brand development in the OTOP Inno-Life Tourism Commnity of Watthakun, Ban Thong Khung Sub-district, Tha Phutsa District, Khlong Khlung District Khampangphet)

พิษณุ บุญนิยม กล้าณรงค์ สุทธิรอด

บทคัดย่อ

งานวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจ ศึกษาความต้องการในการพัฒนาตราสินค้า และศึกษาทุนทางสังคมของชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านท้องคุ้ง ขั้นตอนที่ 1 สำรวจตราสินค้า ความต้องการในการพัฒนาตราสินค้า ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาทุนทางสังคมของชุมชน ซึ่งให้ข้อมูลโดยสมาชิกกลุ่มอาชีพหรือวิสาหกิจชุมชน จำนวน 50 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์และสังเคราะห์ประเด็นนำเสนอแบบความเรียง ผลการวิจัยพบว่า ตราสินค้าที่นำมาพัฒนาต่อยอดจากทุนทางสังคม ได้แก่ ตราคนหาบกล้วยและตราไข่เค็มชาเกสรกล้วยไข่ สำหรับทุนทางสังคมที่มีบทบาทสำคัญประกอบด้วย 1) คนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงตามวัย จิตใจดี มีน้ำใจ เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน 2) สถาบันครอบครัว สถาบันศาสนา สถาบันการศึกษา สถาบันเมืองการปกครอง และสถาบันของภาคเอกชนทั้งภายในและภายนอกชุมชน 3) วัฒนธรรมที่สืบทอดกันมายาวนานในรูปของความเชื่อ ความศรัทธา จารีตประเพณีที่ดีงาม และ 4) องค์ความรู้     ภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับการปลูกกล้วยไข่ การทำอาหารคาวหวาน วัฒนธรรมท้องถิ่น และความรู้ที่เกิดขึ้นใหม่ โดยคนรุ่นใหม่นำมาต่อยอดได้เป็นอย่างดี

 

คำสำคัญ ตราสินค้า, ทุนทางสังคม, ชุมชนท่องเที่ยวAbstract

This research aims to study demands for brand development and to study social capital of the OTOP Inno-Life Tourism Commnity, Watthakun. The first process is a survey for demands in branding development. The second process is studying the community’s social capital. The data were collected from 50 people in the community enterprise using interviews then analyzed and reported in the form of essay. The results find that the brand that can be developed from social capital are the brand of man carries banana and the brand for baby-banana pollen salted-eggs. The social capitals that play the important parts includes 1) the people have good health, well-being, kind-hearted, and always helping each other. 2) the constitutes of family, religion, education, government and also includes private sectors within and without the community. 3) Cultures that pass on through generations in the forms of believes, faith and traditions and 4) local wisdom of baby-banana farming, traditional cooking of food and dessert, and innovative wisdoms that can be expanded by the next generation.

Keywords Brand, social capital, tourism communityไฟล์บทความ (.pdf)

show file